Obowiązki pożyczkobiorcy wobec poręczyciela

Banki, udzielając kredytów, zwłaszcza tych skierowanych do młodych osób, o jeszcze nie do końca stabilnej sytuacji finansowej, zabezpieczają się dodatkowo, przez konieczność poręczenia spłaty kredytu przez inne osoby – tak zwanych żyrantów. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo spłaty kredytu przez pożyczkobiorcę – w razie konieczności zobowiązania mogą być spłacone przez poręczyciela, o wyższej niż główny pożyczkobiorca zdolności kredytowej.

Jakie warunki musi spełnić kredytobiorca, aby pozyskać żyranta?

Poręczenie kredytu to rodzaj przysługi, na którą – jak pokazują to dobitnie badania statystyczne – decyduje się coraz mniejsza grupa ludzi. Wiąże się to z dość dużym ryzykiem. W razie niewywiązania się pożyczkobiorcy z obowiązku terminowych spłat rat, bank może sięgnąć do kieszeni, a w razie konieczności i do majątku poręczyciela.

Poręczyciel to funkcja, którą może pełnić każda dorosła osoba, niezależnie od relacji, czy stopnia pokrewieństwa z pożyczkobiorcą. Powinna ona jednak – i banki wymagają tego dość rygorystycznie – posiadać odpowiednią zdolność kredytową, wyższą niż główny kredytobiorca. Żyrantem może zostać każdy, ale pożyczkobiorca ma wobec osoby, czy też osób pełniących tę funkcję pewne obowiązki, które regulowane są przez odpowiednie zapisu Kodeksu Cywilnego.

Obowiązki wobec poręczyciela

Kredytobiorca, przede wszystkim ma obowiązek dostarczania poręczycielowi wszelkich informacji na temat stanu spłaty zadłużenia, na każde jego żądanie. Żyrant może zwrócić się z takim żądaniem do osoby, która zaciągnęła kredyt, albo – o ile reguluje o odpowiedni zapis w umowie kredytowej – bezpośrednio do banku, który udzielił kredytu. Pożyczkobiorca jest też prawnie zobowiązany do niezwłocznego informowania poręczycieli o każdym opóźnieniu w spłacie rat kredytu.

Co jeśli kredyt zostaje spłacony przez poręczyciela?

W sytuacji, w której zobowiązania kredytowe zostają spłacone przez żyranta, staje się on w świetle obowiązującego prawa wierzycielem głównego kredytobiorcy i może domagać się od niego spłaty tej części zadłużenia, którą spłacił, również na drodze sądowej. W ten sposób, zadłużenie kredytobiorcy nie znika, a tylko prawo do jego egzekwowania zostaje przeniesione na poręczyciela.

Zajęcie komornicze a poręczenie spłaty

W przypadku, gdy dochodzi do zajęcia komorniczego, należy pamiętać, że zobowiązania poręczyciela nigdy nie mogą sięgać dalej, niż podstawowa kwota kredytu. Znaczy to, że nigdy nie może być on obciążony kosztami postępowania komorniczego, ani żadnymi innymi dodatkowymi należnościami. W związku z tym, spłata tego rodzaju, dodatkowych kosztów, zawsze leży po stronie głównego kredytobiorcy.

Źródła przydatnej wiedzy:

https://kapitalni.org/pl/artykuly/obowiazki-poreczyciela-kredytu-zyranta,73,93

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByrant