Sprzedaż pojazdu – zapisy umowy

W polskim prawie określono w sposób szczegółowy, jak powinna wyglądać umowa sprzedaży. W kodeksie cywilnym, w artykułach od 535 do 555 znajdziemy odpowiedź jakie postanowienia powinna zawierać umowa sprzedaży, tak aby można było o niej powiedzieć, że została skutecznie zawarta.

Sprzedaż samochodu – obowiązkowe postanowienia umowy

Bazując na treści wyżej przytoczony artykułów kodeksu cywilnego, wskazać należy, że umowa kupna sprzedaży samochodu (zobacz wzór) powinna zostać zawarta na piśmie i zawierać określenie:

*stron umowy (dane sprzedawcy i kupującego). Jeżeli sprzedawcą lub kupującym jest osoba fizyczna, to wówczas należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego. Z kolei, jeżeli sprzedawcą lub kupującym jest osoba prawna, to wówczas należy podać pełną nazwę spółki, jej NIP, REGON oraz numer KRS. Ważne jest też prawidłowe ustalenie osoby, która może podpisać umowę kupna sprzedaży samochodu w imieniu spółki. Aby w sposób prawidłowy ustalić taką osobę, należy przeanalizować KRS spółki, w którym znajdziemy odpowiedź na pytanie kto ma prawo reprezentować spółkę. KRS jest ogólno dostępny i można pobrać go bezpłatnie ze strony internetowej ekrs.ms.gov.pl

*daty i miejsca zawarcia umowy;

*przedmiotu umowy – czyli precyzyjnie powinien zostać opisany samochód, jaki jest sprzedawany. W tym miejscu powinny się znaleźć takie informacje jak: marka i model pojazdu, kolor pojazdu, numer rejestracyjny, numer VIN, data produkcji pojazdu, data pierwszej rejestracji pojazdu;

*ceny za którą pojazd zostanie sprzedany – należy wskazać wysokość ceny oraz określić, czy jest to kwota netto, czy brutto. Ponadto trzeba określić w jaki sposób i kiedy nastąpi zapłata ceny: czy zostanie ona przekazana osobiście, czy przelewem na rachunek bankowy. Jeżeli zapłata nastąpi na rachunek bankowy wówczas w umowie należy wskazać numer konta bankowego;

*Czasu i miejsca, w którym pojazd wraz z dokumentami (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, ubezpieczenie OC) zostanie przekazany kupującemu przez sprzedawcę.

Sprzedaż samochodu – dodatkowe postanowienia umowy

Aby nie było wątpliwość, co do tego w jakim stanie technicznym jest pojazd w umowie powinny znaleźć się oświadczenia, co do jego stanu. Sprzedawca powinien wskazać, że pojazd nie posiada jakichkolwiek wad, a jeżeli posiada to wymienić jakie. Z kolei kupujący powinien w umowie potwierdzić, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi zastrzeżeń, co do stanu samochodu.

Ponadto osoba dokonująca sprzedaży pojazdu powinna oświadczyć, czy jest właścicielem pojazdu, czy może na podstawie innego tytułu prawnego użytkuje pojazd (umowa najmu, leasingu). W tym drugim przypadku musi wykazać, że może sprzedać pojazd np. okazując stosowne pełnomocnictwo upoważniające go do sprzedaży pojazdu.